Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 1971

Osnivanje Srca


Na Sveučilištu u Zagrebu niz je godina sazrijevala ideja o stvaranju Sveučilišnog računskog centra. Prvi konkretan prijedlog javio se još 1968. godine, a 1970. godine formirana je na Elektrotehničkom fakultetu radna grupa s ciljem izrade idejnog projekta koji je trebao pokazati da je Sveučilištu potreban računski centar, koji bi omogućio razvoj upotrebe računala na Sveučilištu. Izrada pretprojekta započela je 1970. godine. Pretprojekt je trebao poslužiti kao baza za daljnje aktivnosti na izradi idejnog rješenja za Sveučilišni računski centar. Pretprojekt je završen u lipnju 1970. godine i poslan svim sveučilišnim i drugim zainteresiranim ustanovama. U toj je fazi Sveučilišni Računski CEntar dobio i svoj popularni skraćeni naziv: SRCE (danas Srce).

Idejni projekt je izrađen i objavljen u ožujku 1971. godine. Idejnim projektom predloženi su osnovni zadaci i obim aktivnosti budućeg Srca, ali i tehnička rješenja, način financiranja izgradnje i buduća organizacija novog kompjuterskog centra. Tim je Idejnim projektom tako predviđeno da Srce treba

  • prvenstveno na odgovarajućem nivou osigurati široko obrazovanje kadrova za korištenje računala
  • biti baza za razvoj informatike i računarstva u Hrvatskoj
  • omogućiti stvaranje jedinstvenog informacijskog sustava Sveučilišta
  • omogućiti obradu i uskladištenje podataka fondu NSK
  • omogućiti uvođenje učenja pomoću računala
  • omogućiti automatizaciju studentskih službi
  • omogućiti telekomunikacijsko povezivanje svih sveučilišnih centara i ustanova
  • tehnički i organizacijski biti otvoreno prema suradnji s najširim krugom gospodarskih i negospodarskih ustanova.

O idejnom projektu detaljno se raspravljalo na Sveučilištu i izvan njega, te ga je prihvatila Zajednica za informatiku Sveučilišta, a održane su i konzultacije s predstavnicima akademske zajednice iz Osijeka, Rijeke i Splita.

Savjet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj sjednici 10. ožujka 1971. godine usvojio idejni projekt, a na sjednici održanoj u Osijeku 29. travnja 1971. godine donio odluku o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, kao „samostalne organizacije udruženog rada u sastavu Sveučilišta u Zagrebu.“ Odluku su supotpisali dr. Milivoj Rukavina, predsjednik Sveučilišnog savjeta i akademik Ivan Supek, tada rektor Sveučilišta u Zagrebu i jedan od inicijatora i zagovornika osnivanja Srca.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka